Zakonska regulativa

Obaveštenje o pravu na saobraznost u skladu sa zakonom o zaštiti potrošaca
Poštovani potrošaci,
Ovim dokumentom želimo da Vas upoznamo na Vaša Zakonska prava u slucaju nesaobraznosti robe koju ste kupili. Molim Vas da ovaj dokument čuvate jer se na njemu nalaze bitni podaci o uredaju koji ste kupili. Molimo Vas da procitate i pridržavate se Uputstva za upotrebu koje ste dobili uz uredaj. Takode Vas molimo da se pridržavate proizvodackih uputstava o povezivanju, prikljucenju, instalaciji, redovnom održavanju uredaja. U slucaju nesaobraznosti isporucene robe, molimo Vas da se pridržavate sledecih zakonskih procedura.
Pravne posledice nesaobraznosti
 
Clan 54.
Ako isporucena roba nije saobrazna ugovoru, potrošac ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuce umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošac, na prvom mestu, može da bira izmedu zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili
zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog clana, nije moguce ili ako predstavlja nesrazmerno
opterecenje za trgovca, potrošac može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Nesrazmerno opterecenje za trgovca u smislu stava 3. ovog clana, javlja se ako u poredenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajuci u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) znacaj saobraznosti u konkretnom slucaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez znacajnijih neugodnosti za potrošaca.
Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez znacajnijih neugodnosti za potrošaca, uzimajuci u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošac nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a narocito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Potrošac ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno
ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez znacajnijih nepogodnosti za potrošaca. Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvodac se prema potrošacu nalazi u položaju jemca. Potrošac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog clana, ne uticu na pravo potrošaca da zahteva od trgovca naknadu štete koja potice od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
Rokovi I teret dokazivanja
 
Clan 55.
Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošaca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošaca, pretpostavlja se
da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i
prirodom odredene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraci rok u kome trgovac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraci od jedne godine.
 
Reklamacija
 
Clan 58.
Potrošac može da izjavi reklamaciju trgovcu, radi ostvarivanja svojih prava iz clana 54, odnosno clana 56. Ovog zakona.
Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošacu, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.
.  Designed by Andrija Nikolić